Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna
 

SAMO ZA ENTUZIJASTE!

 

08 OSKARfest Međunarodna izložba karikatura OSOR, Hrvatska / Croatia

- NEMA novčane nagrade, plaćeni žiri, ni velike sponzore, ali

- IMA najveći žiri na svijetu!

(10.000+ turista iz cijeloga svijeta u ljetnoj sezoni)

Zanima li Vas što misle o vašoj karikaturi, pošaljite 1 rad na temu

HRANA I PIĆE NA (PUSTOM) OTOKU

Rok za prijem radova: 18. 06. 2015. / 18th June 2015  

 

Veselimo se vašem sudjelovanju!

 

Za organizatora - udrugu ARTour-Nerezine

Dragutin Dado Kovačević

Gajeva 36/III, 10000 Zagreb, Hrvatska

Mob: 098 93 58 586, e-mail: dado.kov@gmail.com

 

**********************************************************************************

 

 

08 OSKARfest Međunarodna izložba karikatura OSOR Hrvatska - Croatia 2015.

 

IZLOŽBA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osor (otok Cres - grad Mali Lošinj), Društveni dom - srpanj, kolovoz, rujan 2015.

SUDJELOVANJE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izložba je otvorena za sve autore bez obzira na nacionalnost, dob, spol ili profesiju.

TEMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HRANA I PIĆE NA (PUSTOM) OTOKU

RADOVI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 (jedna) KARIKATURA BEZ RIJEČI

Pošalje li autor više karikatura, rad za konkurenciju odabire selektorica izložbe,

likovna kritičarka Branka Hlevnjak

Primaju se originalne karikature i radovi na računalu (numerirani i potpisani).

Fotokopije se ne primaju.

Format: A4 (210x297 mm)

Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.

ROK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radovi se zaprimaju zaključno do 18. lipnja 2015. (2015-18-06)

ADRESA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slati običnom poštom (NE PREPORUČENO!) ili osobno dostaviti na adresu:

HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA

(za 08 OSKARfest)

Savska c. 100, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia

Karikature se mogu slati i e-poštom (A4, RGB, JPEG, 300 dpi) na adresu:

dado.kov@gmail.com

KATALOG -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svi sudionici dobit će digitalni katalog i rezultate elektronskom poštom.

ŽIRI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedini žiri je međunarodna publika!

Posjetitelji izložbe (10000+ u sezoni) tajnim glasovanjem biraju najbolju karikaturu. Glasački listići se po završetku izložbe komisijski prebrojavaju u Hrvatskom društvu karikaturista u Zagrebu.

Vaše priloge za nagradni fond za posjetitelje-glasače, sponzore i promidžbu > označite sa X

NAGRADE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. mjesto: - samostalna izložba na 9. OSKARfestu 2016., diploma i sponzorska nagrada

2. i 3. mjesto: diploma i sponzorska nagrada

Prvoplasirani HR karikaturist:

samostalna izložba na 9. OSKARfestu 2016., diploma i sponzorska nagrada

OSTALA PRAVILA -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izloženi radovi ostaju na raspolaganju organizatoru, koji ih može koristiti u promidžbene i druge svrhe bez autorske naknade, te dalje izlagati. Odabrane karikature organizator može kopirati u jednom (1) primjerku za nagrade glasačima, sponzore i promidžbu.

 
Prijavnicu možete skinuti ovdje


 

08 OSCARfest International Cartoon Exhibition OSOR Hrvatska / Croatia 2015

 

EXHIBITION ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osor (Island Cres - Town of Mali Lošinj), Community House - July, August, September 2015

PARTICIPATION ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

The exhibition has international character, there is no age limit, or limit on the participant profession.

THEME -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRINK & FOOD ON A (DESERT) ISLAND

WORK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 (one) Cartoon WITHOUT WORDS

If the artist sends more than one piece of work, one will be chosen by the exhibition selector. 

Entries of original art work and digital computer art works (numbered and signed) will be accepted.

Photocopies will not be accepted. 

Format: A4 (210x297 mm).

Your name and address should be printed on the back of paper.

DEADLINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18th June 2015  - The deadline for paper submission  

ADDRESS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Send by ordinary post (NOT RECOMMENDED!) to:

CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION / HDK (for 08 OSCARfest)

Savska c. 100, 10000 Zagreb, Croatia

or by e-mail (A4, RGB, JPEG, 300 dpi) to:

dado.kov@gmail.com

CATALOGUE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All participants shall be sent the results and a digital catalogue by e-mail.

JURY -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The only one jury is INTERNATIONAL JURY OF VISITORS!

(10,000+ tourists from around the world on summer season).

Visitors to the Exhibition vote for the best cartoon. Voting is by secret ballot, the votes will be counted by Commitee at the end of the Exhibition at the Croatian Cartoonist Association in Zagreb.

If you would like to contribute to the prize fund for voters please mark your cartoon/s with an X

PRIZES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First place: Personal exhibition at the 9th OSCARfest 2016, diploma, sponsorship award

Second and Third place: diploma, sponsorship award

Prize to first-ranked Croatian cartoonist:

Personal exhibition at the 9th OSCARfest 2016, diploma, sponsorship award

OTHER RULES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exhibited cartoons will be at organizers' disposal who can use them for promotional purposes without compensation to the author and continue to exhibit them.

Organizer may copy the selected works in one (1) copy for sponsors, awards to voters, and promotions
Download entry form here
 
 
Copyright © 2001-2015 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor